Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВТА 1169
1970
melodist / 2017-03-25 01:12:39 / Редакция № 3: 2022-05-18 23:57:42
Изображение
I страна
За обич съм родена (Т. Русев, Д. Дамянов) — 3.50
Изпълнява Лили Иванова, съпровожда СЕОБРТ, диригент В. Казасян
Казачок (Блантер - Рубашкин, б. т. Б. Гудев) — 2.35
Изп. Мими Иванова, съпр. орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев
Алеята на влюбените (Ал. Йосифов, Д. Точев) — 4.15
Изп. Лили Иванова, съпр. СЕОБРТ, дир. В. Казасян
О, малка Ели (Букей, б. т. Ем. Димитров) — 2.45
Изп. Емил Димитров, съпр. вок. група и орк., дир. Г. Георгиев
Янтра (М. Аладжем, Д. Ценов) — 4.15
Изп. Йорданка Христова, съпр. СЕОБРТ, дир. В. Казасян
Бамбола (Царе, б. т. М. Спасов) — 3.05
Изп. Маргарита Радинска, съпр. орк. „София"

II страна
Сън сънувах (Ат. Бояджиев, Б. Гудев) — 4.20
Изп. Маргрета Николова и Кирил Семов, съпр. оркестър, диригент Б. Карадимчев
Облади облада (Ленън-Мак Картни, б. т. В. Андреев) — 3.00
Изп. Емил Димитров, съпр. орк., дир. Г. Георгиев
Златно сърце (Н. Арабаджиев, Д. Василев) — 4.35
Изп. Лили Иванова, съпр. СЕОБРТ, дир. В. Казасян
Две китари — 4.25
Изп. Богдана Карадочева, съпровожда оркестър, диригент Б. Карадимчев
На всеки километър (П. Ступел - Ат. Бояджиев, Н. Вълчев) — 1.35
Изп. Коста Карагеоргиев, съпр. СОБРТ, дир. В. Стефанов
Кафето (Р. дел Турку, б. т. Н. Вълчев) — 3.00
Изп. Димитър Йосифов, съпр. орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев
melodist / 2017-04-16 00:39:50 / Редакция № 1: 2022-05-18 23:57:22
Изображение
melodist / 2017-09-23 23:59:25 / Редакция № 1: 2017-09-23 23:59:38
Изображение
melodist / 2018-03-10 18:22:38
Изображение
melodist / 2018-04-22 20:35:00
Изображение
melodist / 2018-04-22 20:35:09
Изображение
melodist / 2017-08-04 22:32:46 / Редакция № 1: 2017-08-04 22:33:08
Изображение
THE FINEST OF LIGHT AND DANCE MUSIC FOR 1969
I
1. I Was Born for Love (T. Roussev, D. Damyanov) perf. Lili Ivanova, accomp. SVOBRT, cond. V. Kazassyan
2. Kasatchok (Blanter - Roubashkin, B. t. B. Goudev) Perf. Miml Ivanova, accomp. orch. “Balkanton" Cond. D. Ganev
3. The Alley of Lovers (Al. Yossifov, D. Tochev) perf. Lili Ivanova, accomp. SVOBRT, cond. V. Kazassyan
4. Oh, Little Elly (Bouckey, Bulg. t. Em. Dimitrov) perf. Em. Dimitrov, accomp. voc. group and orch. cond. G. Georgiev
5. Yantra (M. Aladjem, D. Tsenov) perf. Y. Hristova, accomp. SVOBRT, cond. V. Kazassyan. 6. Bambola (Tsare, Bulg. t. M. Spassov) perf. M. Radinska, accomp. orch. “Sofia”

II
1. I Dreamt a Dream (At. Boyadjiev, B. Goudev) perf. Margreta Nikolova and Cyril Semov, accomp. orch. cond. B. Karadimchev
2. Obladi Oblada (Lenun - Mac Kartney, Bulg. t. V. Andreev) Perf. Emil Dimitrov, accomp. orch. cond G. Georgiev
3. A Heart of Gold (N. Arabadjiev, D. Vassllev) Perf. Lili Ivanova, accomp. SVOBRT cond. V. Kazassyan
4. Two Guitars perf. B. Karadocheva, accomp. orch. cond. B. Karadimchev.
5. At Each Kilometer (P. Stoupel - At. Boyadjiev, N. Vulchev) perf. K. Karageorgiev, accomp. SOBRT, cond. V. Stephanov
6. The Coffee (R. del Tourkou, Bulg. t. N. Vulchev) perf. D. Yosslfov, accomp. orch. "Balkanton" cond. D. Ganev
melodist / 2017-08-04 22:33:18 / Редакция № 2: 2022-05-19 00:06:59
Изображение
melodist / 2017-08-04 22:33:55 / Редакция № 1: 2017-08-04 22:34:27
Изображение
melodist / 2017-08-04 22:34:02 / Редакция № 1: 2017-08-04 22:34:44
Изображение
melodist / 2022-05-18 23:56:35
Изображение
ЛУЧШАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МУЗЫКА 1969 ГОДА
I
1. Я РОЖДЕНА ДЛЯ ЛЮБВИ (Т. Русев, Д. Дамянов) Поет Лили Иванова, сопр. СЭОБРТ, дир. В. Казасян
2. КАЗАЧОК (Блантер - Рубашкин, б. сл. Б. Гудева) Поет Мими Иванова, сопр. орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев
3. АЛЛЕЯ ВЛЮБЛЕННЫХ (Ал. Йосифов, Д. Точев) Поет Лили Иванова, сопр. СЭОБРТ, дир. В. Казасян
4. О МАЛЕНЬКАЯ ЕЛЛ И (Букей, б. сл. Э. Димитрова) Поет Эмил Димитров, сопр. вок. группа и орк., дир. Г. Георгиев
5. ЯНТРА (М. Аладжем, Д. Ценов) Поет Йорданка Христова, сопр. СЭОБРТ, дир. В. Казасян
6. БАМБОЛА (Царе, б. сл. М. Спасова) Поет Маргарита Радинска, сопр. орк. "София"

II
1. МНЕ СНИЛСЯ СОН (Ат. Бояджиев, Б. Гудев) Поет Маргрета Николова и Кирил Семов, сопр. орк., дир. Б. Карадимчев
2. ОБЛАДИ ОБЛАДА (Ленэн Мак Картни, б. сл. В. Андреева) Поет Эмил Димитров, сопр. орк., дир. Г. Георгиев
3. ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ (H. Арабаджиев, Д. Василев) Поет Лили Иванова, сопр. СЭОБРТ, дир. В. Казасян
4. ДВЕ ГИТАРЫ Поет Богдана Карадочева, сопр. орк., дир. Б. Карадимчев
5. НА КАЖДОМ КИЛОМЕТРЕ (П. Ступел - Ат. Бояджиев, H. Вылчев) Поет Коста Карагеоргиев, сопр. СОБРТ, дир. В. Стефанов
6. КОФЕ (Р. дел Турку, б. сл. Н. Вылчева) Поет Димитр Йосифов, сопр. орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев
melodist / 2022-05-18 23:56:52 / Редакция № 4: 2022-05-19 00:50:36
Изображение
melodist / 2022-05-18 23:59:07
Изображение
melodist / 2022-05-18 23:59:18
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка